Dėkojame, kad lankotės ir naudojatės newcrush.com teikiamomis paslaugomis.

1. Pagrindinės taisyklės

Norėdami naudotis newcrush.com teikiamomis paslaugomis, jus turite:

Užsiregistruodami mūsų internetinėje svetainėje ar kitaip naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir šiomis pirkimo su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.

Mes neleidžiame paskyrų, kurių pagrindinis tikslas yra skatinti ir daryti žalą kitiems, skatinti diskriminaciją, neapykantą ar platinti įžeidžiantį turinį, todėl mes pasiliekame teisę sustabdyti Jūsų narystę mūsų internetinėje svetainėje, pašalinti Jūsų paskyrą arba kitaip uždrausti prisijungti prie mūsų internetinės svetainės.

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės yra pirkimo-pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir UAB Bioklinika (Newcrush);

Pirkėjas negali įsigyti prekių, kol nesusipažino su šiomis taisyklėmis;

Pardavėjas turi teisę apriboti pirkėjo teises puslapyje;

Pardavėjui priklauso visos intelektinės teisės į puslapio turinį.

1.1 Produktų atsiliepimai

Svetainėje yra galimybė palikti atsiliepimą apie produktą. Norėdami išvengti tam tikrų nesklandumų, spamo (šiukšlių) ir kitos, galinčios pakenkti veikos, atsiliepimus turi peržiūrėti ir patvirtinti administratorius. 

Klientai atsiliepimą gali palikti tik prie to produkto, kurį yra įsigiję. Atsiliepimas gali būti paliekamas tik jeigu klientas yra registruotas newcrush.com puslapio vartotojas.

Norint, kad atsiliepimas būtų patvirtintas, jis turi būti konstruktyvus, dėl ko patiko arba dėl ko nepatiko produktas. Mes pasiliekame pilną teisę neviešinti produktų atsiliepimų, kurie nėra informatyvūs vartotojams arba atsiliepimas neatitinka realybės ir nustatytų LR teisės aktų. Už patvirtintą atsiliepimą apie produktą yra skiriami lojalumo taškai tik registruotiems vartotojams (informacija apie lojalumo programą). Jūsų paliktas atsiliepimas gali būti panaudotas reklamos tikslais.

DĖMESIO! Kadangi bet koks Jūsų atsiliepimas apie produktą yra traktuojamas kaip reklama, todėl tvirtinant atsižvelgiame į tai, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymo, kuris teigia:

Pagal Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymo 1 straipsnio 8 punktą:  „Reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.“ Todėl vartotojų atsiliepimai yra traktuojami kaip reklama ir turi atitikti reklamai nustatytus reikalavimus. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnyje yra įtvirtinta, kad draudžiama 2009-11-30 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento  (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių nuostatų neatitinkanti reklama. Pastebėtina, kad kosmetikos gaminių reklamoje naudojamo teiginio priimtinumas grindžiamas kosmetikos gaminio vidutinio galutinio naudotojo, kuris yra pagrįstai gerai informuotas ir gana atidus bei apdairus, atsižvelgiant į susijusios rinkos socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius, atžvilgiu. Pažymėtina, kad kosmetikos gaminių reklamoje vartojami teiginiai turi būti pagrįsti teisinga ir su gaminiu susijusia informacija: teiginyje nurodyta sudedamoji dalis būtinai turi būti ir gaminyje, konkrečios sudedamosios dalies savybės neturi būti siejamos su gaminio savybėmis, teiginiai neturi leisti manyti, kad nuomonės – patikrinti teiginiai, jei tos nuomonės nėra pagrįstos patikrinamais įrodymais. Atkreiptinas dėmesys, kad gaminio veiksmingumo pristatymas grindžiamas tik turimais patvirtinančiais įrodymais.Reklamoje draudžiama naudoti teiginius, vaizdinius ar kitus ženklus, kurie perkeltine ar kita prasme įteigtų, kad kosmetikos gaminiai turi savybių arba funkcijų, kurių iš tiesų neturi. Kosmetikos gaminių reklamoje vartojami teiginiai turi būti pagrįsti teisinga ir su gaminiu susijusia informacija: teiginyje nurodyta sudedamoji dalis būtinai turi būti gaminyje, konkrečios sudedamosios dalies savybės neturi būti siejamos su gaminio savybėmis. Jeigu nurodoma, kad gaminys turi gydomųjų ar profilaktinių savybių, toks gaminys privalo būti registruotas kaip vaistinis preparatas ar medicinos prietaisas.

2. Bendrosios nuostatos

Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi NEWCRUSH parduotuve internete adresu newcrush.com (toliau – Parduotuvė) sąlygas bei tvarką. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjai renkasi, užsako ir perka Parduotuvėje siūlomas Pardavėjo prekes arba naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

Pirkti Parduotuvėje turi teisę prie Parduotuvės sistemos prisiregistravęs asmuo arba svečias (toliau – Pirkėjas). Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje ir (arba) pateikdamas užsakymą besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Parduotuvėje. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Parduotuvėje newcrush.com, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui pateikus prekių užsakymą laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis. Pirkėjui pateikus prekių užsakymą, Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti ar pildyti Taisykles. Pirkėjui perkant Parduotuvėje newcrush.com taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu.

Pardavėjas turi teisę atsižvelgdamas į Parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, riboti registruotų Pirkėjų skaičių; iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, apriboti Pirkėjo naudojimąsi Parduotuvės paslaugomis, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas naudojosi Parduotuve, pažeisdamas šias Taisykles, bandė arba bando pakenkti Parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui; laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

3. Užsakymai, registracija, prisijungimo duomenys

Pirkimo anketoje privaloma pateikti šiuos Pirkėjo duomenis:

 • Fizinis asmuo - vardą, pavardę; Juridinis asmuo – juridinio asmens pavadinimą;

 • jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo – nurodomas šio juridinio asmens kodas ir PVM kodas;

 • elektroninį paštą;

 • adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, išskyrus tuos atvejus, kai pirkėjas atsiima prekes pats, pasirinktame prekių atsiėmimo punkte;

 • kontaktinį telefono numerį.

Pardavėjas turi teisę nustatyti kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos anketoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip iki sekančio prekių užsakymo, šiuos duomenis atnaujinti. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingai nurodytus asmens duomenis ir nėra atsakingas už dėl to atsiradusią žalą Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.

Pirkėjas įsipareigoja saugoti paslaptyje ir neatskleisti tretiesiems asmenims savo vartotojo vardo ir slaptažodžio (toliau – Prisijungimo duomenys). Pirkėjas yra atsakingas už jo Prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Parduotuvėje atliekami prisijungus Pirkėjo Prisijungimo duomenimis.

Užsiregistruodamas Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, naudoti ir tvarkyti Taisyklėse numatytais tikslais visus Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis bei naudodamasis Parduotuve, be to Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę perduoti Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjo partneriams, kurie kartu su Pardavėju administruoja Parduotuvę, vykdo prekių pristatymą ar teikia kitas su Parduotuve susijusias paslaugas.

Pirkėjui PVM sąskaita faktūra atsiunčiama nurodytu el. paštu – PDF formatu (e-sąskaita) ir pateikiama pirkėjui siuntos perdavimo siuntų tarnyboms metu. 

Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos teisės aktų bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo rašytinį, elektroninį arba žodinį sutikimą. Pirkėjas savo valią dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais išreiškia užpildydamas registracijos anketą ir šioje anketoje pažymėdamas atitinkamus laukus.

Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Susipažinti su privatumo politika galite čia.

4. Prekių kainos ir nuolaidos

Parduotuvėje prekės nurodomos kartu su prekės standartinio vieneto kaina. Prekių kainos Parduotuvėje suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

Nuolaidos kodai galioja tik newcrush.com parduotuvėje, nebent akcijos taisyklės numato kitaip. Vieno apsipirkimo metu galima panaudoti vieną nuolaidos kodą. Nuolaidos kodai galioja tik neakcinėms prekėms. Nuolaidos nesumuojamos.

Už išsirinktas prekes Pirkėjas gali sumokėti nurodytais atsiskaitymo būdais.

Pirkėjui nesumokėjus už prekes per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.

Užsakymams, mažesniems nei 10 €, yra taikomas administracinis mokestis: 2,99 €

Apmokėjimo atsiimant paslauga yra papildomai apmokestinama 1,99 €, nepriklausomai nuo krepšelio sumos dydžio.

Pardavėjas turi teisę keisti prekių kainas, be jokio įspėjimo.

5. Atsiskaitymo būdai

Atsiskaityti už interneto parduotuvėje Newcrush.com/lt/ įsigytas prekes galite:

·       E-bankininkystė - atsiskaityti galėsite naudojantis daugumos pagrindinių Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis per mokėjimų platformą https://opay.eu/lt

·       Kreditinės kortelės - atsiskaityti galėsite VISA, MASTERCARD mokėjimo kortelėmis per mokėjimų platformą https://stripe.com/en-lt

·       NEWCRUSH dovanų kuponai – galėsite atsiskaityti elektroniniais dovanų kuponais prekių krepšelyje suvedus kupono numerį.

6. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti (galiojimo) terminai

Visų Parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

7. Prekių pristatymas ir atsėmimas

Parduotuvėje įsigytas prekes pristato Pirkėjo pasirinktos siuntų tarnybos, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas atsiima prekes pats, visoje Europos Sąjungoje.

Prekių pristatymo terminas, kuomet siunta perduodama siuntų tarnybai, priklauso nuo siuntų tarnybos kurios veiklos įtakoti Pardavėjas negali. Be to, Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose, Pirkėjas nurodė neteisingus duomenis, kuriuos reikėjo tikslinti, pristatymo adresas yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl kitų veiksnių. Pristatymo būdus ir kainodarą rasite čia.

Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra keisti prekių pristatymo įkainius.

Pirkėjas gali atsiimti Prekes adresu Studentų g. 37, Kaune. Prekės saugomos 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo priėmimo dienos. Neatsiėmus prekių per nurodytą laiką užsakymas bus atšauktas, nebent Pirkėjas su Pardavėju susitaria kitaip. Prekės atiduodamos Pirkėjui arba jo atstovui, kuris atitinka šių Taisyklių reikalavimus ir jei Pirkėjas tokį asmenį nurodo. Pirkėjas priimdamas prekes patikrina prekių kiekį ir kainą, o visus aptiktus neatitikimus ar prekių defektus pateikia Pardavėjui.

Apie patvirtintą ir pradėtą vykdyti užsakymą Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir/ar SMS žinute.

8. Sutarties atsisakymas, prekių grąžinimas ir keitimas

Prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tinkamos kokybės prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Norėdamas grąžinti nekokybišką ar kokybišką prekę, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju ir elektroninio pašto adresu labas@newcrush.com ir pateikti aiškų pareiškimą dėl prekių grąžinimo, bei nurodyti savo vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą, telefono numerį, prekių pirkimo datą, norimų grąžinti prekių pavadinimą ir kiekį.

Grąžinant prekes Pardavėjui, būtina laikytis šių sąlygų:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

 • prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

 • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą.

 • Jeigu gautoje siuntoje trūksta prekių ar siuntos sudėtis neatitinka užsakymo, pirkėjas privalo informuoti ir atsiųsti nuotrauką per 1 d.d. nuo siuntos gavimo.

 • Jeigu prekės buvo parduotos su nuolaida, grąžinama sumokėta suma po nuolaidų.

 • Grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

Atsisakydamas sutarties (grąžindamas prekes), Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie grąžinimą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui. Prekės pakeičiamos arba už jas sumokėti pinigai Pirkėjui į jo sąskaitą grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo į sandėlį dienos.

Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šioje Taisyklių dalyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Islandijos pl.7, Kaunas („Newcrush“ parduotuvė), darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 valandos, arba atsiųsti per kurjerį. Pinigai bet kuriuo atveju pervedami klientui į sąskaitą per 14 dienų nuo prekės gavimo į sandėlį.

9. Komunikacija

Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Pirkėjas visus klausimus ir pranešimus siunčia elektroninio pašto adresu labas@newcrush.com arba skambina telefonu +370 (618) 88 860.

10. Pranešimas apie piktnaudžiavimą

Jei manote, kad kas nors pažeidžia šią Privatumo politiką ir svetainės naudojimosi taisykles, nedelsdami praneškite apie tai mums elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

ATSAKOMYBĖ

11. Atsakomybės apribojimas

Tiek kiek leidžia įstatymai, esate visiškai atsakingi už bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl Jūsų naudojimosi mūsų interneto svetaine ir kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis. Mes ir mūsų komanda nebus atsakingi už bet kokią netiesioginę ar pasekminę žalą. 

Mes ir mūsų komanda neatsako už bet kokių reklamuotojų, susietų svetainių ar kitų narių elgesį.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Vykdome veiklą laikydamiesi LR įstatymų

Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Pirkėjas turi galimybę spręsti su Parduotuve iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirkėjas raštu (el. paštu) turi kreiptis į Pardavėją ir pateikti Pardavėjui laisvos formos pretenziją dėl prekių ir(arba) Parduotuvės ar Pardavėjo veiklos. Savo pretenzijoje Pirkėjas privalo nurodyti konkrečią (-ias) prekę (-es) ar Parduotuvės suteiktą paslaugą, dėl kurios jis reikia savo pretenziją ir išdėstyti savo reikalavimą. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pretenziją, ją išnagrinėja per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo dienos ir pateikia Pirkėjui savo atsakymą. Pardavėjui neatsakius į Pirkėjo pretenziją arba Pirkėjui likus nepatenkintam dėl Pardavėjo priimto sprendimo, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė vvtat.lt).

 

Privatumo politikos atnaujinimo data: 2024-01-30